Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities en begrippen
a. Huurder: Opdrachtgever, consument, natuurlijk persoon, rechtspersoon (incl. het personeel ervan);
b. PB: Prinsen Beheer O.G.; verhuurder, verkoper
c. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot levering en/of dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot huur/verhuur, koop/verkoop van roerende zaken en onderhoud.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle door PB gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot het verhuren en leveren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden en zulks alleen daar waarbij PB partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of electronisch anders overeengekomen is. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers (kopers) en andere contracterende partijen, verder te noemen: 'de huurder' zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de huurder in door zijn afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk verwezen.
Op al onze leveringen/diensten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van de huur/koopovereenkomst/huurperiode
1. De afspraak voor verhuur/verkoop van het goed komt tot stand op het moment dat de huurder en PB de overeenkomst tekenen.
2. Tenzij anders wordt aangegeven zijn alle prijzen in euro’s, exclusief verzekeringen, exclusief btw.
3. Huurovereenkomsten gelden voor de periode, zoals wordt vermeld in de huurovereenkomst.
4. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling en terugbezorging bij verhuur
1. De huurder dient zelf het gehuurde bij PB op te halen en bij het einde van de huurperiode aan PB terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat PB zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten.
2. PB is gerechtigd om bij het sluiten van de huurovereenkomst, afgifte en terugbezorging van het gehuurde, van de huurder, dan wel van degene die zegt namens de huurder te handelen, te verlangen dat deze zich met een geldig legitimatiebewijs legitimeert. PB is gerechtigd deze legitimatie te toetsen bij o.m. het VIS (Verified Identification System). PB is bevoegd een kopie van de legitimatie te maken. Is de huurder geen natuurlijk persoon, dan zal PB, naast de legitimatie van de afhaler/ontvangstnemer, uitsluitend na vertoon van een schriftelijke opdrachtbon van desbetreffende onderneming en na overlegging van een gewaarmerkt uitreksel van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan drie maanden, de huurovereenkomst sluiten.
3. De huurder gaat akkoord dat PB gebruik maakt van huurders’ e-mailadres voor eigen doeleinden.

Artikel 5 – Reserveren en annuleren
1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij PB te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en in de schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de huurprijs, met inachtname van lid 2 van dit artikel, betrekking hebbende op de overeengekomen periode, te voldoen.
2. Onverminderd het voorgaande kan de huurder de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikking stelling van het gehuurde, annuleren. Dit dient schriftelijk of elektronisch te geschieden en de huurder zal als dan de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
   a. Bij annulering tien werkdagen voor de afhaal/bezorgdatum is 50% van het netto huurbedrag verschuldigd.
   b. Bij annulering vijf werkdagen voor de afhaal/bezorgdatum is 60% van het netto huurbedrag verschuldigd.
   c. Bij annulering drie werkdagen voor de afhaal/bezorgdatum is 70% van het netto huurbedrag verschuldigd.
   d. Bij annulering twee werkdagen of later voor de afhaal/bezorgdatum is 90% van het netto huurbedrag verschuldigd.

Artikel 6 – Leveringstermijn
Voor zover er termijnen zijn overeengekomen voor het ter beschikking stellen of bezorgen van het gehuurde aan huurder, dienen deze uitdrukkelijk vermeld te worden op de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zullen leveringstermijnen als indicatief beschouwd worden. PB zal eerst na ingebrekestelling, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund, in verzuim kunnen zijn. PB houdt zich daarbij het recht voor een alternatief te leveren, geschikt door dezelfde doeleinden. Indien PB toerekenbaar in verzuim is, is hij gehouden tot een schadeloosstelling van maximaal de huursom.

Artikel 7 – Controle
Huurder moet het gehuurde/gekochte voor ingebruikname visueel controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder direct contact op te nemen met PB. Door ingebruikname van het gehuurde/gekochte komt de afwezigheid van uiterlijk waarneembare tekortkomingen ervan tussen partijen vast te staan.
Artikel 8 – Waarborgsom
In geval van verhuur moet de huurder over het gehuurde object een waarborgsom betalen. De waarborgsom wordt vastgesteld naar evenredigheid van de overeengekomen huurperiode in combinatie met de waarde van het gehuurde. Indien de huur verlenging van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan PB de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van PB op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de huurder nimmer beschouwd c.q. aangewend worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan PB door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven/gerestitueerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9 – Algemene verplichtingen van de huurder
De huurder is verplicht het gehuurde/gekochte correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de huurder de verplichting om:
1. Het gehuurde/gekochte overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften die hem bij aflevering zijn overhandigd te handelen;
2. Indien voor het gebruik van het gehuurde/gekochte een vergunning nodig is, draagt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, huurder zorg voor de tijdige verkrijging ervan;
3. Het gehuurde/gekochte slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het bestemd is;
4. Aanspraken van derden op het gehuurde/gekochte af te wijzen en PB hiertegen te vrijwaren;
5. PB, bij verhuur, te allen tijde toegang te verschaffen, voor controle/inspectie, tot het gehuurde;
6. Het gehuurde of onderdelen ervan, te openen, veranderingen en/of reparaties aan het gehuurde aan te brengen;
7. Het gehuurde niet te gebruiken of te bewaren op stoffige, vuile plaatsen;
8. Het gehuurde niet te gebruiken of te bewaren op plaatsen waar het heet of koud is.
9. Het gehuurde niet te laten vallen, te stoten of te schudden;
10. Huurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde niet toegankelijk is voor onbevoegden;
11. Alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door huurder of derden, te zullen vergoeden.
12. Bij diefstal, schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. De beoordeling door PB na retournering is bindend.
13. Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden (e.e.a. behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd is voor rekening van de huurder.

Artikel 10 – Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de verhuur van materiaal uitsluitend op basis van contante betaling.
2. Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door PB aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft PB het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
4. Indien niet binnen de overeenkomstige termijn wordt betaald, wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PB, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand, vanaf de vervaldag.
5. Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige huurder.
6. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag met een minimum van € 300,00. Bovenop de kosten komen vaste administratiekosten van € 40,00 excl. btw.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van PB
1. PB garandeert dat het verkochte/verhuurde voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
2. Indien het gekochte/gehuurde niet aan het gestelde van artikel 7 voldoet, zal PB deze binnen redelijke termijn na retournering ervan met opgave van de klacht, naar keuze van PB, vervangen of kosteloos herstellen. De garantietermijn van gekochte goederen bedraagt 1 jaar na aankoopdatum, zoals deze staat vermeldt op de verkoopfactuur. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid van PB is, behoudens schade die het directe gevolg van opzet of grove schuld of nalatigheid van PB, uitgesloten. PB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijv. gevolgschade, hoe ook genaamd. De huurder/koper zal PB vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde/gekochte. In ieder geval zal de wettelijke aansprakelijkheid van PB beperkt zijn tot maximaal de huursom.
3. Op huurder/koper rust de plicht om al die maatregelen te nemen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

Artikel 12 – Huur/verhuur – Koop/verkoop
Alle artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in het geval van koop/verkoop van materiaal. In alle gevallen waarin dus in deze Algemene Voorwaarden sprake is van huur/verhuur, huurder, het gehuurde, etc. in die gevallen worden verstaan koop, verkoop, verkoper, het gekochte, het verkochte etc.

Artikel 13 – Afwijking
Individuele afwijkingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk dan wel elektronisch tussen opdrachtgever en PB worden vastgelegd.

Aldus vastgesteld op 1 juli 2009.

www.kofferalarm.nl
www.prinsen-beheer.nl
sluiten Om Kofferalarm.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.